HRMS

Human Resource Management System

Praćenje ljudskih resursa je proizvod čiji su procesi ispraćeni kroz tri modula:

  • Kadrovska evidencija
  • Obračun zarada
  • Knjiženje obračuna zarada

Modul Kadrovska evidencija

Obuhvata skup procesa koji se tiču evidencije podataka o radniku, evidencije kretanja u službi, evidencije dokumenata i rešenja radnika, sistematizaciji radnih mesta i izveštavanju na osnovu tih podataka.

Modul Obračun zarada

Obuhvata procese koji se tiču unosa podataka potrebnih za proces obračuna zarada zaposlenih, sam proces obračuna i izveštavanje na osnovu generisanih podataka u procesu obračuna zarada.

Modul Knjiženje obračuna zarada

Predstavlja proces automatskog formiranja naloga u glavnoj knjizi na osnovu obračuna zarada zaposlenih. Nalog se može formirati zbirno na nivou organizacione jedinice za koju je prijavljen obračun ili po organizacionim jedinicama koje su podređene njoj. Razlika između ova dva formiranja naloga je u tome da li se troškovi za zarade zaposlenih formiraju na nivou firme ili na nivou organizacionih jedinica.

Praćenje ljudskih resursa sastavni je deo asw:dominus ERP sistema ali se veoma lako integriše sa drugim sistemima ili može da se izdvoji kao samostalno rešenje.